Plan wychowawczy

Dokument pdf: PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ rok szkolny2015-2016.pdf

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W ŁOWICZU

Na lata: wrzesień 2013 – czerwiec 2016

Program opracowany został w oparciu o :

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku, w sprawie działalności wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonej  uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz.226)

Aktualne Podstawy Programowe dla Szkoły Podstawowej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu

Dotychczasowy Program i Plany Wychowawcze

Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczniów  i rodziców

Analizę sytuacji wychowawczej, systematycznie dokonywanej przez specjalistów pracujących w szkole (pedagog szkolny) we współpracy z nauczycielami i Dyrekcją

 

WSTĘP:

Realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczym powinna wpłynąć na uczniów tak, aby:

- zaspokojone były ich potrzeby opiekuńcze,

- zapewnione były równe szanse rozwoju,

- byli ludźmi wrażliwymi społecznie i tolerancyjnymi,

- mieli poczucie przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju,

- umieli współżyć z ludźmi i dokonywać właściwych wyborów dotyczący zdrowia psychicznego i fizycznego.

  Lp.

Cele

Zadania

Sposoby realizacji

Realizatorzy

1

Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów

 1. Diagnozowanie potrzeb uczniów.

 

 1. Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dziećmi ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci młodsze w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

 1. Organizacja edukacji pedagogicznej dla rodziców.

 

 

 1. Współpraca z organizacjami wspierającymi ucznia i jego rodziców.

 

 

 

 

 1. Organizacja czasu wolnego

Rozmowy z rodzicami. Obserwacja uczniów. Analiza dokumentacji.

Rozpoznawanie potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.                   Zapoznanie z regulaminami szkoły.              Wspomaganie nauczycieli w organizacji wycieczek, imprez klasowych i uroczystości szkolnych.

 

 

Artykuły na stronie internetowej szkoły. Opracowanie bibliografii specjalistycznej dla rodziców.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Pożarną, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, PCPR, kuratorami sądowymi

 

 

Organizowanie półkolonii letnich,                           zajęcia świetlicowe,     zajęcia pozalekcyjne

Wychowawcy Pedagog szkolny

 

Wychowawcy Pedagog szkolny Rodzice

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy Pedagog szkolny Nauczyciel biblioteki nauczyciele odpowiedzialni

 

 

Wychowawcy Nauczyciele          Pedagog szkolny

 

 

 

Nauczyciele

2

Zapewnianie równych szans rozwoju uczniom.

 1. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uczniów.

 

 

 

 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

 

 

 

 

 

 1. Promowanie szkoły.

Dostosowanie kryteriów wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.             Zajęcia wyrównawcze. Rozmowy z rodzicami.

 

Udział uczniów w:        kołach zainteresowań, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.                Praca w Samorządzie Uczniowskim.                Udział uczniów w przygotowaniu apeli i uroczystości szkolnych.

 

 

Współpraca z mediami. Udział w konkursach. Działalność  zespołu „Tęcza”

Nauczyciele Wychowawcy Pedagog szkolny Rodzice

 

 

 

 

Nauczyciele Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Nauczyciele

Opiekun zespołu

 

3

Rozwijanie wrażliwości społecznej i uczenie tolerancji.

 1. Zorganizowanie w szkole akcji pomocy dzieciom i zachęcenie uczniów do aktywnego w nich udziału

 

 1. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.

 

 

 

 1. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia środowiska i los istot żywych.

Bal Jesiennych Liści,      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Akcje Samorządu Uczniowskiego.          Gazetki.                     Wystawy.Konkursy o tematyce ekologicznej.

                              

  Wspieranie akcji ekologicznych.

 

Nauczyciele Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

Nauczyciele Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Nauczyciele

Wychowawcy

    4.

Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i  tożsamości regionalnej.

 

 

 

 

 1. Tradycje rodzinne.

 

Obchodzenie rocznic i świąt państwowych. Wykonywanie albumów. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. Zapoznanie z historią Polski. Wycieczki krajoznawcze. Działalność zespołu „Tęcza”.                             

    

                          

  Ukazywanie więzi rodzinnych.

 

Przygotowanie do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, Rocznicy Pierwszej Komunii. Procesje

 

Nauczyciele Wychowawcy

 

 

Opiekun zespołu „Tęcza”

                            

 

 

Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciel biblioteki Rodzice             

 

 Panie Katechetki

   5.

Propagowanie praw dziecka i ucznia

 1. Przypomnienie praw dziecka i ucznia.

 

 

 1. Przedstawienie sposobów egzekwowania praw dziecka i ucznia w sytuacjach, gdy są łamane.

 

 

Lekcje z wychowawcą Gazetki tematyczne

             

                     

   Lekcje z wychowawcą Gazetki tematyczne

 

 

 

Wychowawcy Pedagog szk.

 

 

 

Wychowawcy Pedagog szk.

 

 

 1.  

Przestrzeganie dyscypliny szkolnej.

 1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią:

- droga do szkoły i do domu,

- zachowanie na przerwach, w toaletach, na stołówce,

- zachowanie na zajęciach lekcyjnych,

- zachowanie w czasie imprez, uroczystości szkolnych,

- zasady korzystania z telefonów komórkowych.

        2. Przypomnienie uczniom i rodzicom   

            Kryteriów ocen z zachowania.         

       3.     Sprawowanie opieki w szkole.

Lekcje z wychowawcą Zebrania z rodzicami Spotkania z przedstawicielem policji

 

 

 

 

Lekcje z wychowawcą Spotkania z rodzicami

Organizowanie zajęć, zabaw, czasu wolnego.

 

Wychowawcy Pedagog szk.  Policjant

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele świetlicy Nauczyciele

    7.

Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego.

 1. Działania wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Pogadanki nt uzależnień, bezpieczeństwa w domu, w sieci i na ulicy. Przypomnienie numerów telefonów alarmowych.    Apele: „Bezpieczne ferie „     i „Bezpieczne wakacje” Realizacja programów: „Odblaskowe pierwszaki”     i „Klub bezpiecznego  Puchatka”    

Zajęcia wychowania fizycznego                   Zawody   sportowe      Zajęcia edukacyjne     Gazetki tematyczne Pogadanki pielęgniarki szkolnej. Fluoryzacja. Współpraca z PCK.        Akcje: „Szklanka mleka”        i „Owoce w szkole”.

 

Nauczyciele    Pedagog szk. Nauczyciele klas pierwszych

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowawcy Pedagog szk. Pielęgniarka sz.

  8.

Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom aspołecznym.

 1. Umiejętność komunikowania się w grupie rówieśniczej.

 

 

 

 1. Nauka przewidywania skutków własnych działań.

Lekcje z wychowawcą  Lekcje  z pedagogiem szk.   Zajęcia w ramach WDŻR Wdrażanie procedur szkolnych

 

Lekcje z wychowawcą  Lekcje z pedagogiem szk.

Wychowawcy Pedagog szk.

 

 

 

 

Wychowawcy Pedagog szk.

 

  9.

Stopień realizacji planu pracy wychowawczej.

 1. Dokonanie ewaluacji pracy wychowawczej szkoły.

Analiza dokumentów.

Zespół Wychowawczy.