Plan wychowawczy

Pobierz plan: Plan pracy wychowawczej.pdf

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Lp.

 

                Cele

Zadania

Sposoby realizacji

  Realizatorzy

 1.

Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

1.  Diagnozowanie potrzeb  uczniów.

 

 

 

2. Współpraca z rodzicami w sprawowaniu

     opieki nad dziećmi ze zwróceniem  

     szczególnej uwagi na dzieci młodsze w

     związku z obniżeniem wieku realizacji

     obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizacja edukacji pedagogicznej dla

     rodziców.

 

 

 

 

 

 

4. Współpraca z organizacjami  wspierającymi

     ucznia i jego rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Organizacja czasu wolnego.

Rozmowy z rodzicami.

Obserwacja uczniów. Analiza dokumentacji.

 

Rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.

Zapoznanie z regulaminami szkoły.

Wspomaganie nauczycieli w organizacji wycieczek, imprez klasowych i uroczystości szkolnych.

 

Artykuły na stronie internetowej szkoły.

Opracowanie bibliografii specjalistycznej dla rodziców.

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, strażą pożarną, stacją sanitarno – epidemiologiczną, PCPR, kuratorami sądowymi.

 

Organizowanie półkolonii letnich, zajęcia świetlicowe, zajęcia pozalekcyjne.

Wychowawcy Pedagog szk.

 

 

Wychowawcy

Pedagog szk.

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy.

Pedagog szk.

Nauczyciel biblioteki.

Nauczyciele odpowiedzialni.

 

 

Wychowawcy.

Nauczyciele.

Pedagog szk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele.

 

 2.

Zapewnianie równych szans rozwoju uczniom.

1.Wspieranie prawidłowego rozwoju

    intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego

    uczniów.

 

 

 

 

 

 

2.Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promowanie szkoły.

Dostosowanie kryteriów wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia wyrównawcze.

Rozmowy z rodzicami.

 

Udział uczniów w:

kołach zainteresowań,

konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Praca w Samorządzie Uczniowskim.

Udział uczniów w przygotowaniu apeli i uroczystości szkolnych.

 

Współpraca z mediami.

Udział w konkursach.

Działalność zespołu

„Tęcza”

Nauczyciele.

Wychowawcy.

Pedagog szk.

Rodzice

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele.

 

 

Opiekun zespołu

 3.

Rozwijanie wrażliwości społecznej i uczenie tolerancji.

1.Zorganizowanie w szkole akcji pomocy

   dzieciom i zachęcenie uczniów do aktywnego

   w nich udziału.

 

 

 

2.Dostarczenie wiedzy na temat sposobów

   przeciwdziałania degradacji środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia

   środowiska i los istot żywych.

 

 

 

 

Bal Jesiennych Liści,

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

zbiórka plastikowych korków.

 

Zajęcia edukacyjne w klasach 0 – III na podstawie książeczki Grażyny Wołynik pt. „Renia Kowalska i kolorowe pojemniki”.

Akcje Samorządu Uczniowskiego.

Wystawy.

Gazetki.

Konkursy o tematyce ekologicznej.

 

Wspieranie akcji ekologicznych: „Sprzątanie świata”, zbiórka żywności dla mieszkańców schroniska.

Nauczyciele

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele Wychowawcy

 4.

Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.

1.Kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tradycje rodzinne.

 

Poznanie symboli narodowych - zajęcia edukacyjne.

Budzenie dumy narodowej.

Wykonywanie albumów.

Obchodzenie rocznic i świąt państwowych.

Zapoznanie z historią Polski.

Wycieczki krajoznawcze.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Działalność zespołu „Tęcza”

 

 

Ukazywanie więzi rodzinnych poprzez: pamiątki rodzinne,

dzieje rodziny (drzewo genealogiczne),

praca zawodowa rodziców,

wspólne świętowanie uroczystości rodzinnych (imieniny, urodziny, święta kościelne).

Przygotowanie do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, Rocznicy Pierwszej Komunii. Procesje.

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun zespołu

„Tęcza”

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciel biblioteki.

Rodzice.

 

 

 

 

 

 

 

Panie Katechetki

 5.

Propagowanie praw dziecka i ucznia.

1.Przypomnienie praw dziecka i ucznia.

 

 

2.Przedstawienie sposobów egzekwowania praw

   dziecka i ucznia w sytuacjach, gdy są łamane.

Lekcje z wychowawcą

Gazetki tematyczne.

 

Lekcje z wychowawcą

Gazetki tematyczne.

Wychowawcy

Pedagog szk.

 

Jw.

 6.

Przestrzeganie dyscypliny szkolnej.

1.Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w

   szkole i poza nią:

 - droga do szkoły i do domu,

 - zachowanie na przerwach, w toaletach, na

   stołówce,

 - zachowanie na zajęciach lekcyjnych,

 - zachowanie w czasie imprez, uroczystości

   szkolnych,

 - zasady korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

2.Przypomnienie uczniom i rodzicom

   kryteriów oceny z zachowania.

 

3.Sprawowanie opieki w szkole.

 

Lekcje z wychowawcą

Zebrania z rodzicami.

Spotkania z przedstawicielem policji.

 

 

 

 

 

 

Lekcje z wychowawcą

Spotkania z rodzicami.

 

Organizowanie zajęć, zabaw, czasu wolnego.

 

Wychowawcy

Pedagog szk.

Policjant

 

 

 

 

 

 

 

 

Jw.

 

 

Nauczyciele świetlicy.

Nauczyciele.

 

 

 

 7.

Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego.

1.Działania wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa

- niebezpieczeństwa grożące dzieciom

- podejmujemy odpowiedzialne decyzje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propagowanie zdrowego stylu życia

 

- różne formy aktywności fizycznej

- higiena mojego ciała i umysłu

- zdrowe odżywianie

- prawidłowy rozkład dnia ucznia i odpowiednie sposoby wypoczynku

 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa na ulicy, w sieci.

Przypomnienie numerów alarmowych.

Gazetki tematyczne.

Przygotowanie apeli:

„Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”

Realizacja programów:

„Odblaskowe  pierwszaki” i „Klub bezpiecznego Puchatka”.

 

 

 

Zajęcia wychowania fizycznego.

Zawody sportowe.

Zajęcia edukacyjne.

Dzień sportu.

Apel „Bezpieczne ferie”

Akcja „Polska biega – cała Czwórka biega”

Gazetki tematyczne.

Akcje: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”

Pogadanki pielęgniarki szkolnej. Fluoryzacja.

Współpraca z PCK.

Zebrania z rodzicami

 

Nauczyciele.

Pedagog szk.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas pierwszych.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy

Pedagog szk.

Pielęgniarka szk.

8.

Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom aspołecznym.

1.Umiejętność komunikowania się w grupie

    rówieśniczej – kultura osobista i kultura

    języka.

 

 

 

 

 

 

 

2.Nauka przewidywania skutków własnych

   działań – kształtowanie umiejętności

   samooceny.

Lekcje z wychowawcą

Lekcje z pedagogiem szkolnym.

Apele szkolne.

Zajęcia w ramach WDŻR.

Wdrażanie procedur szkolnych.

 

 

Jw.

Wychowawcy

Pedagog szk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jw.

 9.

Stopień realizacji planu pracy wychowawczej.

Dokonanie ewaluacji pracy wychowawczej szkoły.

Analiza dokumentów.

Zespół  Wychowawczy.